Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten betreffende Fitness, die tussen de Ondernemer en de Consument worden gesloten.

Het aanbod

1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.
2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de Consument een medisch vragenformulier in dat hem door de Ondernemer ter beschikking wordt gesteld.

3. Het aanbod omvat ten minste: de vermelding van de mogelijkheid om de tnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;
4. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

5. Het aanbod wordt schriftelijk of elektronisch vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;

De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de tnessfaciliteiten.

Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit: een Overeenkomst van 3 maanden en een Overeenkomst van langere duur. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand.
2. Tussentijdse opzegging door de Consument is mogelijk indien: de Consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de tnessactiviteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake. Als het voor de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de tnessactiviteiten. Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.
3. De Overeenkomst dient via een persoonlijk gesprek worden opgezegd.
4. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.
5. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de tnessactiviteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.
6. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien: de Consument een
of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.
7. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.
3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.
4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding.

Verplichtingen van de Ondernemer

1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst. 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn. Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op
te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

Doorlopende SEPA-machtiging

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: Boutique Fitness Studio om doorlopend incasso- opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en uw bank doorlopend een bedrag van uw rekening af te laten schrijven overeenkomstig de opdracht van Boutique Fitness Studio
Indien u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het incassobedrag zal maandelijks vooraf telkens per periode afgeschreven worden. Wanneer deze datum in het weekend valt, wordt er op de eerstvolgende werkdag geïncasseerd. Het eerste incassobedrag zal vermeerderd worden met de eventuele eenmalig te incasseren gelden, zoals overeengekomen. Bij ondertekening van dit formulier gaat u akkoord geen vooraankondiging van incasso te ontvangen. Bij stornering van een incasso is Boutique Fitness Studio gerechtigd € 2,50 administratiekosten in rekening te brengen om alsnog het verschuldigde te incasseren. Bij het niet voldoen aan de gestelde termijn gaan de vorderingen ter incasso. De contributie over de lopende periode is dan ineens opvorderbaar en de kosten verbonden aan inning, administratie kosten en eventuele wettelijke rente, komen voor rekening van het lid.

Boutique Fitness Studio Prins Hendrikstraat 262 3151 AW Hoek van Holland Nederland

Incassant ID: NL49ZZZ664280680000 Banknummer: NL32ABNA0400806894

Get Fit: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw abonnement precies 3 maanden geldig is. Vervolgens kunt u het abonnement maandelijks opzeggen

Stay Fit: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw abonnement precies 12 maanden geldig is. Vervolgens kunt u het abonnement maandelijks opzeggen

Together Fit: Bij het aangaan van deze overeenkomst bent u bekend met het feit dat uw abonnement precies 12 maanden geldig is. Vervolgens kunt u het abonnement maandelijks opzeggen

Pas, administratiekosten, inschrijfkosten: Bij aanvang van uw lidmaatschap betaalt u € 20,00 administratiekosten en ontvangt u een toegangspas. De toegangspas is persoonlijk en niet overdraagbaar en dient te allen tijde meegebracht te worden en voor aanvang van de activiteit geregistreerd te worden bij de receptie. Bij verlies van deze toegangspas is Boutique Fitness Studio genoodzaakt om €15,00 in rekening te brengen. Bij aanvang van het abonnement bent u tevens € 50,00 inschrijfkosten verschuldigd.

Feestdagen: Boutique Fitness Studio is gesloten op o ciële feestdagen.

Aansprakelijkheid: Boutique Fitness Studio is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen, blessures of ongevallen. Het lid verklaart hierbij dat hij/ zij uitsluitend en alleen voor eigen risico sportonderricht zal ontvangen en afstand te doen van alle rechten tot indienen van schadeclaims tegen Boutique Fitness Studio.

Wangedrag: Leden, die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de medewerkers of de Fitness Studio in opspraak brengen kunnen tijdelijk of geheel de toegang tot de Fitness Studio worden ontzegd.